9626403030
  • அரையாண்டுப் பொதுத்தோ்வு : கால அட்டவணை வெளியீடு         11th Model Question Paper : Download செய்ய Question paper & Key க்கு செல்லுங்கள்         NEET - BIOLOGY STUDY MATERIAL : DOWNLOAD செய்ய TALENT EXAM --> TEXT MATERIAL க்கு செல்லுங்கள்         NEET / IIT JEE MAIN தோ்வுகளுக்கான வீடியோக்கள் : NEET / IIT JEE MAIN தோ்வுகளுக்கான PHYSICS, CHEMISTRY, BIOLOGY ஆகிய பாடங்களின் காணொலி விளக்கத்ததை (Video) காண TALENT EXAMS -> VIDEO க்கு செல்லுங்கள்         வெற்றிக்கு வழி (Way To Success) : 10ம் வகுப்பு அரசு பொது தோ்வு சிறப்பு கையேடுகள் - தமிழ் மற்றும் ஆங்கில வழி கையேடுகளை பதிவிறக்கம் செய்து பயனடைவீா்        
SB1

Welcome to SMARTA

To the world you may be just a TEACHER, but to your students you are a HERO. Smart Teachers Association (SMARTA) is here to help you to carve you as a super-hero. The forum will enlighten the skills & knowledge of teachers so as to cope with the younger generation and motivate them to give their students a good Education with the help of technology. SMARTNESS is not what we have by birth, but it is what we develop & empower our self. Knowledge is not a sole property, it is to give and take from others. SMARTA will help you to share ideas, information, technologies and smart teaching techniques all over the state with the help of this website.

Smart Teachers, Tiruchirappalli, a constituent member of the M.A.M. Group of Institutions, is an NBA accredited, muslim minority institution, approved by the AICTE, New Delhi and affiliated to Anna University, Chennai.

The college is also an ISO 9001-2008 Certified institution. Smart Teachers is thus an Smart Teachers is thus an Smart Teachers is thus an

Smart Teachers is thus an institution of great pride, offering a total of 14 full time programmes in the domains of Engineering, Management and Computer Application at UG & PG levels.Follow us

Subscribe to Our Newsleter
Call us

   9787609090

Copyrights 2017 © SMARTA . All Rights Reserved.       You are visitor number