9626403030
  • அரையாண்டுப் பொதுத்தோ்வு : கால அட்டவணை வெளியீடு         11th Model Question Paper : Download செய்ய Question paper & Key க்கு செல்லுங்கள்         NEET - BIOLOGY STUDY MATERIAL : DOWNLOAD செய்ய TALENT EXAM --> TEXT MATERIAL க்கு செல்லுங்கள்         NEET / IIT JEE MAIN தோ்வுகளுக்கான வீடியோக்கள் : NEET / IIT JEE MAIN தோ்வுகளுக்கான PHYSICS, CHEMISTRY, BIOLOGY ஆகிய பாடங்களின் காணொலி விளக்கத்ததை (Video) காண TALENT EXAMS -> VIDEO க்கு செல்லுங்கள்         வெற்றிக்கு வழி (Way To Success) : 10ம் வகுப்பு அரசு பொது தோ்வு சிறப்பு கையேடுகள் - தமிழ் மற்றும் ஆங்கில வழி கையேடுகளை பதிவிறக்கம் செய்து பயனடைவீா்        
Data Data Content
1 10th - Science - X-science sep-2017 public question paper - EM & TM - Public - Sep - 2017 - Question Uploaded by Libin, Trichy
2 10th - English II - EM - Public - Sep - 2017 - Question Uploaded by Srinivasan b, Krishnagiri
3 10th - English I - EM - Public - Sep - 2017 - Question Uploaded by Srinivasan b, Krishnagiri
4 10th - Tamil II - EM & TM - Public - Sep - 2017 - Question Uploaded by Srinivasan b, Krishnagiri
5 10th - Tamil I - EM & TM - Public - Sep - 2017 - Question Uploaded by Srinivasan b, Krishnagiri
6 11th - Mathematics - EM - Quarterly - Sep - 2017 - Question Uploaded by K. Chinnappan, Trichy
7 11th - Mathematics - EM & TM - Quarterly - Sep - 2017 - Key Uploaded by Mrs.Leema rose, Trichy
8 11th - Mathematics - TM - Quarterly - Sep - 2017 - Question Uploaded by K. Chinnappan, Trichy
9 10th - Social Science - EM - Quarterly - Sep - 2017 - Question Uploaded by K. Chinnappan, Trichy
10 10th - Social Science - TM - Quarterly - Sep - 2017 - Question Uploaded by K. Chinnappan, Trichy
11 10th - Science - EM - Quarterly - Sep - 2017 - Question Uploaded by K. Chinnappan, Trichy
12 10th - Science - TM - Quarterly - Sep - 2017 - Question Uploaded by K. Chinnappan, Trichy
13 10th - Mathematics - EM - Quarterly - Sep - 2017 - Question Uploaded by K. Chinnappan, Trichy
14 10th - Mathematics - TM - Quarterly - Sep - 2017 - Question Uploaded by K. Chinnappan, Trichy
15 12th - Mathematics - TM - Quarterly - Sep - 2017 - Key Uploaded by K. Dinesh, Trichy
16 12th - Computer Science - TM - Quarterly - Sep - 2017 - Question Uploaded by K. Chinnappan, Trichy
17 12th - English II - EM & TM - Quarterly - Sep - 2017 - Question Uploaded by K. Chinnappan, Trichy
18 12th - English I - EM & TM - Quarterly - Sep - 2017 - Question Uploaded by K. Chinnappan, Trichy
19 12th - Mathematics - EM - Quarterly - Sep - 2017 - Key Uploaded by K.Dinesh, Trichy
20 10th - Mathematics - EM - Quarterly - Sep - 2017 - Key Uploaded by K. Dinesh, Trichy
21 10th - Mathematics - TM - Quarterly - Sep - 2017 - Key Uploaded by K. Dinesh, Trichy
22 10th - English I - EM & TM - Quarterly - Sep - 2017 - Key Uploaded by K. Chinnappan, Trichy
23 10th - English II - EM & TM - Quarterly - Sep - 2017 - Key Uploaded by K. Chinnappan, Trichy
24 10th - Tamil II - EM & TM - Quarterly - Sep - 2017 - Key Uploaded by Mr.Velmurugan, Thiruvannamalai
25 10th - Tamil I - EM & TM - Quarterly - Sep - 2017 - Key Uploaded by Mr.Panner Selvam, Krishnagiri
26 11th - Tamil II - EM & TM - Model - Aug - 2017 - Key Uploaded by Mr. Selvendran, Trichy
27 11th - Tamil I - EM & TM - Public - Aug - 2017 - Key Uploaded by Mr. Selvendran, Trichy
28 11th - English II - Pattern+Key - EM & TM - Model - Aug - 2017 - Key Uploaded by K. Chinnappan, Trichy
29 11th - English I - Pattern+Key - EM & TM - Model - Aug - 2017 - Key Uploaded by K. Chinnappan, Trichy
30 11th - Mathematics - EM - Model - Aug - 2017 - Key Uploaded by Mrs.Leema rose and Mr.K.Dinesh, Trichy
31 11th - Mathematics - TM - Model - Aug - 2017 - Key Uploaded by Mrs.Leema rose and Mr.K.Dinesh, Trichy
32 11th - Economics - EM - Model - Aug - 2017 - Question Uploaded by K. Chinnappan, Trichy
33 11th - Economics - TM - Model - Aug - 2017 - Question Uploaded by K. Chinnappan, Trichy
34 11th - Business Maths - EM - Model - Aug - 2017 - Question Uploaded by K. Chinnappan, Trichy
35 11th - Business Maths - TM - Model - Aug - 2017 - Question Uploaded by K. Chinnappan, Trichy
36 11th - Accountancy - EM - Model - Aug - 2017 - Question Uploaded by K. Chinnappan, Trichy
37 11th - Accountancy - TM - Model - Aug - 2017 - Question Uploaded by K. Chinnappan, Trichy
38 11th - Commerce - EM - Model - Aug - 2017 - Question Uploaded by K. Chinnappan, Trichy
39 11th - Commerce - TM - Model - Aug - 2017 - Question Uploaded by K. Chinnappan, Trichy
40 11th - Computer Science - EM - Model - Aug - 2017 - Question Uploaded by K. Chinnappan, Trichy
41 11th - Computer Science - TM - Model - Aug - 2017 - Question Uploaded by K. Chinnappan, Trichy
42 11th - Zoology - EM - Model - Aug - 2017 - Question Uploaded by K. Chinnappan, Trichy
43 11th - Zoology - TM - Model - Aug - 2017 - Question Uploaded by K. Chinnappan, Trichy
44 11th - Botany - EM - Model - Aug - 2017 - Question Uploaded by K. Chinnappan, Trichy
45 11th - Botany - TM - Model - Aug - 2017 - Question Uploaded by K. Chinnappan, Trichy
46 11th - Botany - TM - Model - Aug - 2017 - Question Uploaded by K. Chinnappan, Trichy
47 11th - Biology - EM - Model - Aug - 2017 - Question Uploaded by K. Chinnappan, Trichy
48 11th - Biology - TM - Model - Aug - 2017 - Question Uploaded by K. Chinnappan, Trichy
49 11th - Chemistry - EM - Model - Aug - 2017 - Question Uploaded by K. Chinnappan, Trichy
50 11th - Chemistry - TM - Model - Aug - 2017 - Question Uploaded by K. Chinnappan, Trichy
51 11th - Physics - EM - Model - Aug - 2017 - Question Uploaded by K. Chinnappan, Trichy
52 11th - Physics - TM - Model - Aug - 2017 - Question Uploaded by K. Chinnappan, Trichy
53 11th - Mathematics - EM - Model - Aug - 2017 - Question Uploaded by K. Chinnappan, Trichy
54 11th - Mathematics - TM - Model - Aug - 2017 - Question Uploaded by K. Chinnappan, Trichy
55 11th - English II - EM & TM - Model - Aug - 2017 - Question Uploaded by K. Chinnappan, Trichy
56 11th - English I - EM & TM - Model - Aug - 2017 - Question Uploaded by K. Chinnappan, Trichy
57 11th - Tamil II - EM & TM - Model - Aug - 2017 - Question Uploaded by K. Chinnappan, Trichy
58 11th - Tamil I - EM & TM - Model - Aug - 2017 - Question Uploaded by K. Chinnappan, Trichy
59 10th - Tamil I & II - 10ம் வகுப்பு வாரந்திர தோ்வு - வாழ்த்து - EM & TM - Model - Jun - 2017 - Question Uploaded by தினேஷ், Trichy
60 10th - Social Science - Official Key - EM - Public - Mar - 2017 - Key Uploaded by Dinesh K, Trichy
61 10th - Social Science - Official Key - TM - Public - Mar - 2017 - Key Uploaded by Dinesh K, Trichy
62 10th - Science - Official Key - EM - Public - Mar - 2017 - Key Uploaded by Dinesh K, Trichy
63 10th - Science - Official Key - TM - Public - Mar - 2017 - Key Uploaded by Dinesh K, Trichy
64 10th - Mathematics - Official Key - EM - Public - Mar - 2017 - Key Uploaded by Dinesh K, Trichy
65 10th - Mathematics - Official Key - EM - Public - Mar - 2017 - Key Uploaded by Dinesh K, Trichy
66 10th - Mathematics - Official Key - TM - Public - Mar - 2017 - Key Uploaded by Dinesh K, Trichy
67 10th - English I - Official Key - EM & TM - Public - Mar - 2017 - Key Uploaded by Dinesh K, Trichy
68 10th - Tamil II - Official Key - EM & TM - Public - Mar - 2017 - Key Uploaded by Dinesh K, Trichy
69 10th - Tamil I - Official Key - EM & TM - Public - Mar - 2017 - Key Uploaded by Dinesh K, Trichy
70 12th - Economics - EM & TM - Public - Mar - 2017 - Question Uploaded by Dinesh K, Trichy
71 12th - Commerce - EM & TM - Public - Mar - 2017 - Question Uploaded by Dinesh K, Trichy
72 12th - Computer Science - EM & TM - Public - Mar - 2017 - Question Uploaded by Dinesh K, Trichy
73 12th - Zoology - EM & TM - Public - Mar - 2017 - Question Uploaded by Dinesh K, Trichy
74 12th - Chemistry - EM & TM - Public - Mar - 2017 - Question Uploaded by Dinesh K, Trichy
75 12th - Physics - EM & TM - Public - Mar - 2017 - Question Uploaded by Dinesh K, Trichy
76 12th - Mathematics - EM & TM - Public - Mar - 2017 - Question Uploaded by Dinesh K, Trichy
77 12th - English II - EM & TM - Public - Mar - 2017 - Question Uploaded by Dinesh K, Trichy
78 12th - English I - EM & TM - Public - Mar - 2017 - Question Uploaded by Dinesh K, Trichy
79 12th - Tamil II - EM & TM - Public - Mar - 2017 - Question Uploaded by Dinesh K, Trichy
80 12th - Tamil I - EM & TM - Public - Mar - 2017 - Question Uploaded by Dinesh K, Trichy
81 10th - Mathematics - EM & TM - Public - Mar - 2017 - Key Uploaded by Dinesh.K, Trichy
82 10th - Tamil II - EM & TM - Public - Mar - 2017 - Question Uploaded by WTS, Trichy
83 10th - Mathematics - EM & TM - Public - Mar - 2017 - Question Uploaded by WTS, Trichy
84 10th - English II - EM & TM - Public - Mar - 2017 - Question Uploaded by WTS, Trichy
85 10th - English I - EM & TM - Public - Mar - 2017 - Question Uploaded by WTS, Trichy
86 10th - Tamil I - EM & TM - Public - Mar - 2017 - Question Uploaded by WTS, Trichy
87 10th - Social Science - EM & TM - Public - Oct - 2016 - Question Uploaded by WTS, Trichy
88 10th - Science - EM & TM - Public - Oct - 2016 - Question Uploaded by WTS, Trichy
89 10th - Mathematics - EM & TM - Public - Oct - 2016 - Question Uploaded by WTS, Trichy
90 10th - English II - EM & TM - Public - Oct - 2016 - Question Uploaded by WTS, Trichy
91 10th - English I - EM & TM - Public - Oct - 2016 - Question Uploaded by WTS, Trichy
92 10th - Tamil II - EM - Public - Oct - 2016 - Question Uploaded by WTS, Trichy
93 10th - Tamil I - EM & TM - Public - Oct - 2016 - Question Uploaded by WTS, Trichy
94 10th - Social Science - EM & TM - Public - Jun - 2016 - Question Uploaded by WTS, Trichy
95 10th - Science - EM & TM - Public - Jun - 2016 - Question Uploaded by WTS, Trichy
96 10th - Mathematics - EM & TM - Public - Jun - 2016 - Question Uploaded by WTS, Trichy
97 10th - English I - EM & TM - Public - Jun - 2016 - Question Uploaded by WTS, Trichy
98 10th - English I - EM & TM - Public - Jun - 2016 - Question Uploaded by WTS, Trichy
99 10th - Tamil II - EM & TM - Public - Jun - 2016 - Question Uploaded by WTS, Trichy
100 10th - Tamil I - EM & TM - Public - Jun - 2016 - Question Uploaded by WTS, Trichy
101 10th - Social Science - EM & TM - Public - Mar - 2016 - Question Uploaded by WTS, Trichy
102 10th - Science - EM & TM - Public - Mar - 2016 - Question Uploaded by WTS, Trichy
103 10th - Mathematics - EM & TM - Public - Mar - 2016 - Question Uploaded by WTS, Trichy
104 10th - English II - EM & TM - Public - Mar - 2016 - Question Uploaded by WTS, Trichy
105 10th - English I - EM & TM - Public - Mar - 2016 - Question Uploaded by WTS, Trichy
106 10th - Tamil II - EM & TM - Public - Mar - 2016 - Question Uploaded by WTS, Trichy
107 10th - Tamil I - EM & TM - Public - Mar - 2016 - Question Uploaded by WTS, Trichy
108 10th - Social Science - EM & TM - Public - Oct - 2015 - Question Uploaded by WTS, Trichy
109 10th - Science - EM & TM - Public - Oct - 2015 - Question Uploaded by WTS, Trichy
110 10th - Mathematics - EM & TM - Public - Oct - 2015 - Question Uploaded by WTS, Trichy
111 10th - English II - EM & TM - Public - Oct - 2015 - Question Uploaded by WTS, Trichy
112 10th - English I - EM & TM - Public - Oct - 2015 - Question Uploaded by WTS, Trichy
113 10th - English I - EM & TM - Public - Oct - 2015 - Question Uploaded by ,
114 10th - Tamil II - EM & TM - Public - Oct - 2015 - Question Uploaded by WTS, Trichy
115 10th - Tamil I - EM & TM - Public - Oct - 2015 - Question Uploaded by WTS, Trichy
116 10th - Social Science - EM & TM - Public - Jun - 2015 - Question Uploaded by WTS, Trichy
117 10th - Science - EM & TM - Public - Jun - 2015 - Question Uploaded by WTS, Trichy
118 10th - Mathematics - EM & TM - Public - Jun - 2015 - Question Uploaded by WTS, Trichy
119 10th - English II - EM & TM - Public - Jun - 2015 - Question Uploaded by WTS, Trichy
120 10th - English I - EM & TM - Public - Jun - 2015 - Question Uploaded by WTS, Trichy
121 10th - Tamil II - EM & TM - Public - Jun - 2015 - Question Uploaded by WTS, Trichy
122 10th - Tamil I - EM & TM - Public - Jun - 2015 - Question Uploaded by WTS, Trichy
123 10th - Social Science - EM & TM - Public - Mar - 2015 - Question Uploaded by WTS, Trichy
124 10th - Science - EM & TM - Public - Mar - 2015 - Question Uploaded by WTS, Trichy
125 10th - Mathematics - EM & TM - Public - Mar - 2015 - Question Uploaded by WTS, Trichy
126 10th - English II - EM & TM - Public - Mar - 2015 - Question Uploaded by WTS, Trichy
127 10th - English I - EM & TM - Public - Mar - 2015 - Question Uploaded by WTS, Trichy
128 10th - Tamil II - EM & TM - Public - Mar - 2015 - Question Uploaded by WTS, Trichy
129 10th - Tamil I - EM & TM - Public - Mar - 2015 - Question Uploaded by WTS, Trichy
130 10th - Social Science - EM & TM - Public - Oct - 2014 - Question Uploaded by WTS, Trichy
131 10th - Science - EM & TM - Public - Oct - 2014 - Question Uploaded by WTS, Trichy
132 10th - Mathematics - EM & TM - Public - Oct - 2014 - Question Uploaded by WTS, Trichy
133 10th - English II - EM & TM - Public - Oct - 2014 - Question Uploaded by WTS, Trichy
134 10th - English I - EM & TM - Public - Oct - 2014 - Question Uploaded by WTS, Trichy
135 10th - Tamil II - EM & TM - Public - Oct - 2014 - Question Uploaded by WTS, Trichy
136 10th - Tamil I - EM & TM - Public - Oct - 2014 - Question Uploaded by WTS, Trichy
137 10th - Social Science - EM & TM - Public - Jun - 2014 - Question Uploaded by WTS, Trichy
138 10th - Science - EM & TM - Public - Jun - 2014 - Question Uploaded by WTS, Trichy
139 10th - Science - EM & TM - Public - Jun - 2014 - Question Uploaded by WTS, Trichy
140 10th - Mathematics - EM & TM - Public - Jun - 2014 - Question Uploaded by WTS, Trichy
141 10th - English II - EM & TM - Public - Jun - 2014 - Question Uploaded by WTS, Trichy
142 10th - English I - EM & TM - Public - Jun - 2014 - Question Uploaded by WTS, Trichy
143 10th - Tamil II - EM & TM - Public - Jun - 2014 - Question Uploaded by WTS, Trichy
144 10th - Tamil I - EM & TM - Public - Jun - 2014 - Question Uploaded by WTS, Trichy
145 10th - Social Science - EM & TM - Public - Mar - 2014 - Question Uploaded by WTS, Trichy
146 10th - Science - TM - Public - Mar - 2014 - Key Uploaded by WTS, Trichy
147 10th - Science - TM - Public - Mar - 2014 - Key Uploaded by WTS, Trichy
148 10th - Science - EM & TM - Public - Mar - 2014 - Question Uploaded by WTS, Trichy
149 10th - Mathematics - TM - Public - Mar - 2014 - Key Uploaded by WTS, Trichy
150 10th - Mathematics - EM & TM - Public - Mar - 2014 - Question Uploaded by WTS, Trichy
151 10th - English II - EM & TM - Public - Mar - 2014 - Question Uploaded by WTS, Trichy
152 10th - English I - EM & TM - Public - Mar - 2014 - Question Uploaded by WTS, Trichy
153 10th - Tamil II - EM & TM - Public - Mar - 2014 - Question Uploaded by WTS, Trichy
154 10th - Tamil I - EM & TM - Public - Mar - 2014 - Question Uploaded by WTS, Trichy
155 10th - Social Science - EM & TM - Public - Oct - 2013 - Question Uploaded by WTS, Trichy
156 10th - Science - EM & TM - Public - Oct - 2013 - Question Uploaded by WTS, Trichy
157 10th - Mathematics - EM & TM - Public - Oct - 2013 - Question Uploaded by WTS, Trichy
158 10th - English II - EM & TM - Public - Oct - 2013 - Question Uploaded by WTS, Trichy
159 10th - English I - EM & TM - Public - Oct - 2013 - Question Uploaded by WTS, Trichy
160 10th - Tamil II - EM & TM - Public - Oct - 2013 - Question Uploaded by WTS, Trichy
161 10th - Tamil I - EM & TM - Public - Oct - 2013 - Question Uploaded by WTS, Trichy
162 10th - Social Science - EM & TM - Public - Jun - 2013 - Question Uploaded by WTS, Trichy
163 10th - Science - EM & TM - Public - Jun - 2013 - Question Uploaded by WTS, Trichy
164 10th - Mathematics - EM & TM - Public - Jun - 2013 - Question Uploaded by WTS, Trichy
165 10th - English II - EM & TM - Public - Jun - 2013 - Question Uploaded by WTS, Trichy
166 10th - English I - EM & TM - Public - Jun - 2013 - Question Uploaded by WTS, Trichy
167 10th - Tamil II - EM & TM - Public - Jun - 2013 - Question Uploaded by WTS, Trichy
168 10th - Tamil I - EM & TM - Public - Jun - 2013 - Question Uploaded by WTS, Trichy
169 10th - Social Science - EM & TM - Public - Mar - 2013 - Question Uploaded by WTS, Trichy
170 10th - Science - EM & TM - Public - Mar - 2013 - Question Uploaded by WTS, Trichy
171 10th - Mathematics - EM & TM - Public - Mar - 2013 - Question Uploaded by WTS, Trichy
172 10th - English II - EM & TM - Public - Mar - 2013 - Question Uploaded by WTS, Trichy
173 10th - English I - EM & TM - Public - Mar - 2013 - Question Uploaded by WTS, Trichy
174 10th - Tamil II - EM & TM - Public - Mar - 2013 - Question Uploaded by WTS, Trichy
175 10th - Tamil I - EM & TM - Public - Mar - 2013 - Question Uploaded by WTS, Trichy
176 10th - Social Science - EM & TM - Public - Oct - 2012 - Question Uploaded by WTS, Trichy
177 10th - Science - EM & TM - Public - Oct - 2012 - Question Uploaded by WTS, Trichy
178 10th - Mathematics - EM & TM - Public - Oct - 2012 - Question Uploaded by WTS, Trichy
179 10th - English II - EM & TM - Public - Oct - 2012 - Question Uploaded by WTS, Trichy
180 10th - English I - EM & TM - Public - Oct - 2012 - Question Uploaded by WTS, Trichy
181 10th - Tamil II - EM & TM - Public - Oct - 2012 - Question Uploaded by WTS, Trichy
182 10th - Tamil I - EM & TM - Public - Oct - 2012 - Question Uploaded by WTS, Trichy
183 10th - Social Science - EM & TM - Public - Jun - 2012 - Question Uploaded by WTS, Trichy
184 10th - Science - EM & TM - Public - Jun - 2012 - Question Uploaded by WTS, Trichy
185 10th - Mathematics - EM & TM - Public - Jun - 2012 - Question Uploaded by WTS, Trichy
186 10th - English I & II - EM & TM - Public - Jun - 2012 - Qn_Key Uploaded by Chinnappan K, Trichy
187 10th - Tamil II - EM & TM - Public - Jun - 2012 - Question Uploaded by Dinesh. K, Trichy
188 10th - Tamil I - EM & TM - Public - Jun - 2012 - Question Uploaded by WTS, Trichy
189 10th - Social Science - EM & TM - Public - Mar - 2012 - Question Uploaded by WTS, Trichy
190 10th - Science - EM & TM - Public - Mar - 2012 - Question Uploaded by WTS, Trichy
191 10th - Mathematics - EM & TM - Public - Mar - 2012 - Question Uploaded by Dinesh. K, Trichy
192 10th - English II - EM & TM - Public - Mar - 2012 - Question Uploaded by WTS, Trichy
193 10th - English I - EM & TM - Public - Mar - 2012 - Question Uploaded by WTS, Trichy
194 10th - Tamil II - EM & TM - Public - Mar - 2012 - Question Uploaded by Chinnappan Sir, Coimbatore
195 10th - Tamil I - EM & TM - Public - Mar - 2012 - Question Uploaded by Dinesh. K, Trichy
196 12th - English I - EM & TM - Public - Mar - 2017 - Question Uploaded by Dinesh. K, Trichy
197 12th - Tamil II - EM & TM - Public - Mar - 2017 - Question Uploaded by Dinesh. K, Trichy
198 12th - Tamil I - EM & TM - Public - Mar - 2017 - Question Uploaded by Dinesh K, Trichy
199 12th - Maths - TM - Public - Jun - 2006 - Question Uploaded by Dinesh. K, Trichy
200 12th - Maths - TM - Public - Mar - 2006 - Question Uploaded by க. தினேஷ், திருச்சி
201 12th - Maths - EM - Public - Oct - 2016 - Question Uploaded by Dinesh. K, Trichy


Follow us

Subscribe to Our Newsleter
Call us

   9787609090

Copyrights 2017 © SMARTA . All Rights Reserved.       You are visitor number